Choose The Docs Which Will Works For You

ModelModumenten
Overeenkomst van geldlening

Contract voor als je geld wilt (uit)lenen. Dit is een standaard leningsovereenkomst. Belangrijke zaken die je hiermee regelt zijn welk bedrag er geleend wordt en wat de rente is. Bovendien regel je dan gelijk de aflossingen, eventuele extra aflossingen. Hoewel je hoopt dat het niet nodig is regel je ook wat er gaat gebeuren als er niet afgelost wordt. Je moet zelf de volgende gegevens invullen: de namen, het bedrag, de aflossingstermijn en de rente. Je kan de overeenkomst gebruiken bij een lening tussen twee personen of tussen een bedrijf en een persoon. Lees meer

€22.99,-
ModelModumenten
Overeenkomst van geldlening tussen werkgever en werknemer

Overeenkomst van geldlening tussen werkgever en werknemer. De lening is bijzonder doordat deze is gesloten tussen twee partijen die ook nog in een andere verhouding tot elkaar staan. De lening bevat dan ook specifieke bepalingen dat lening eindigt als het dienstverband eindigt. Je moet zelf de overeenkomst aanvullen met gegevens over de hoogte van de lening, de aflossing en de rente. Je kunt overeenkomen dat de aflossingen worden verrekend met de loonbetalingen.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Huurovereenkomst fiets

Overeenkomst tot verhuur van een fiets. De overeenkomst regelt duur en voorwaarden van de huur. Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Huurovereenkomst auto

Overeenkomst waarbij de partijen afspreken een auto te (ver)huren. U moet zelf zaken als merk en type invullen. Ook de huurprijs en eventuele meerkosten moeten nog ingevuld.Lees meer

€22.99,-
ModelModumenten
Huurovereenkomst voor de plaatsing van een antenne

De verhuurder verhuurt een deel van een gebouw. De exploitant van mobiele telefonie huurt een bepaalde ruimte en een hoge locatie in of op het gebouw. Op het dak worden antennes geplaatst. In het gebouw worden overige voorzieningen geplaatst in het kader van het laten functioneren van mobiele telefonie. De verhuurder geeft ook toestemming voor het aanleggen van kabels en dergelijke.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Kamerverhuurovereenkomst voor bepaalde tijd

Huurcontract voor de verhuur van een kamer voor een bepaalde periode. Dus met een einddatum. Een dergelijke overeenkomst heeft wettelijk een maximale looptijd van vijf jaar. Je kan dus een kortere periode overeenkomen. De verhuurder kan in die periode niet opzeggen. De huurder kan wel opzeggen. Dit is anders als de verhuurder in hetzelfde huis woont. We spreken dan van een hospitaregeling. De verhuurder kan gedurende de eerste negen maanden van de overeenkomst het huurcontract opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden. Een kamer kan elk onderdeel van een huis of pand zijn. Juridisch noemen we dit een onzelfstandige woonruimte. Je moet zelf de gegevens over het gehuurde opnemen. Dus welke kamer het is, hoe groot die is en dergelijke. Ook het gebruik van eventuele gemeenschappelijke voorzieningen moet gekozen worden. Je doet dat eenvoudig door deze aan te kruizen in de overeenkomst.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte

Uitgebreide algemene bepalingen huurovereenkomsten van toepassing op een huurovereenkomst bestemd voor woonruimte. Deze algemene bepalingen zijn een aanvulling op de huurovereenkomst woonruimte. De algemene bepalingen regelen de verdeling van de onderhoudswerkzaamheden, schade aan de woning, opzegtermijnen van de huur. Bij de verhuur van woonruimte dienen dus beide documenten ingevuld en ondertekend te worden. Zie hier voor Huurovereenkomst WoonruimteLees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Pacht- huurovereenkomst horecabedrijf

Een pacht tevens huurcontract van een horecabedrijf waarbij niet alleen de pacht en huuraspecten worden geregeld maar waarbij ook wordt geregeld welke dranken worden geschonken en bij welke leverancier die worden afgenomen. Ook kan andere verplichtingen overnemen, zoals gebruik van speelautomaten. Bij aanvang gaat ook de voorraad over. Je moet een inventarislijst opstellen voor de opname in de pachtovereenkomst. De overeenkomst regelt ook de verhouding van het onderhoud (meeste voor rekening van de pachter) en verplichtingen over de kosten, verzekering en dergelijke.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Huurovereenkomst grond (tijdelijk)

Een overeenkomst waarbij de huurder en de verhuurder zich bewust zijn van de tijdelijkheid van de verhuur van een stuk grond. De tijdelijkheid kan bijvoorbeeld liggen in het feit dat de bestemming van de grond nog niet vast staat. Je moet zelf zorgen voor een duidelijke omschrijving van de grond, bij voorkeur een kaart uit het kadaster.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Huurovereenkomst woning

Algemene huurovereenkomst voor een woning waarbij de huurder verantwoordelijk is voor alle aspecten verbonden aan het gebruik/genot van de woning. Toestemming is vereist voor het aanbrengen van veranderingen aan de woning. Verhuurder zal gedurende de huurtijd alle zichtbare en onzichtbare gebreken repareren. Bij het afsluiten van dit huurcontract moeten huurder en verhuurder een opnamestaat maken. Daarin kunnen dan de zaken opgenomen worden die de verhuurder moet uitvoeren. Ook aan het einde van de overeenkomst wordt een opname voorzien. Deze is om eventuele nog uit te voeren reparaties op kosten van de huurder te constateren.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Huurovereenkomst bedrijfs of winkelruimte

Een uitgebreide huurovereenkomst voor bedrijfsruimte of winkelruimte. U moet zelf de gegevens over het verhuurde opgeven. Natuurlijk moet u ook de huur en de huurperiode opnemen. Een goede omschrijving van het bedrijf of de winkel en eventuele voorzieningen die moeten worden aangebracht is noodzakelijk. Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Schuldbekentenis

Schuldverklaring. Hoofdelijke schuld schuldenaren uit hoofde van levering van zaken. Korte schuldbekentenis. Maandelijks aflossen en rente verschuldigd. Je moet zelf de bedragen en rente bepalen. Bij een schuldenaar die getrouwd is of samenwoont moet ook de partner meetekenen.Lees meer

€22.99,-
ModelModumenten
Overeenkomst van geldlening intercompany

Overeenkomst tot geldlening tussen besloten vennootschappen (intercompany). De beheer-bv leent geld aan de werk-bv. U kun dat natuurlijk eenvoudig omdraaien. In de leningsovereenkomst worden hoofdsom, aflossing en rente bepaald.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Overeenkomst van geldlening van bv aan de DGA

Overeenkomst van geldlening tussen de directeur/aandeelhouder en de BV. In deze leningovereenkomst leent de BV geld aan de DGA. De overeenkomst bevat bepalingen over rente en aflossing. De overeenkomst bevat een negatieve hypotheekverklaring. Dat wil zeggen dat de directeur geen andere hypothecaire lening mag geven op het onderpand. Je moet zelf zaken als hoofdsom, aflossingstermijnen en de hoogte van de rente opnemen. Wil je in één keer alle zaken goed regelen tussen jou en je BV en binnen jouw BV? Neem dan ons complete pakket met overeenkomsten voor maar € 49,-- excl BTW. Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Niet-investeringsverklaring

Zolang de kredietverlener nog geld tegoed heeft zal de kredietnemer geen uitbreidingsinvesteringen doen. Extra zekerheid voor een kredietverlener aan een onderneming.Lees meer

€18.15,-
ModelModumenten
Derogatie-akte vennootschap onder firma VOF

De leden van een VOF of CV verklaren dat de wederpartij door zaken te doen met een van hen altijd zaken doet met hen allen. Bovendien kunnen zij zich niet beroepen op hun vennootschapsovereenkomst.Lees meer

€22.99,-
ModelModumenten
Firmaverklaring voor VOF of CV

De ondernemer verklaart aan de wederpartij dat hij onder een firmanaam zaken doet. Op deze wijze kan bijvoorbeeld een contract op naam van de firma komen te staan, terwijl voor de andere partij toch de persoon van de ondernemer is gebonden.Lees meer

€18.15,-
ModelModumenten
Garantieverklaring (kredietnemer)

Garantieverklaring van opdrachtgever waarbij hij garandeert de juiste betaling van al hetgeen hij op enig moment aan voormelde maatschappij(en) verschuldigd mocht zijn uit hoofde van (een) door hem met haar gesloten en/of nog te sluiten huurkoop/lease/huurovereenkomst(en) c.q. na ontbinding daarvan tot zulke bedragen als de opbrengst van de aan de bank verstrekte of nog te verstrekken zekerheden toereikend zal zijn.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Garantieverklaring (inventaris/bouwkundige voorzieningen)

Verklaring van de vennootschap die debiteur is van de klant van de bank en die belang heeft bij financiering door bank aan klant, waarbij de vennootschap verbindt zich om op eerste verzoek en op de enkele schriftelijke mededeling van de bank dat (enig gedeelte van) het door de debiteur aan de bank verschuldigde opeisbaar is, doch nog niet is voldaan, onvoorwaardelijk en onverwijld aan de bank als eigen schuld te zullen voldoen hetgeen de bank volgens haar mededeling van de debiteur te vorderen heeft.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Garantieverklaring (voorraden)

Verklaring van de vennootschap die debiteur is van de klant van de bank en die belang heeft bij financiering door bank aan klant, waarbij de vennootschap verbindt zich om op eerste verzoek en op de enkele schriftelijke mededeling van de bank dat (enig gedeelte van) het door de debiteur aan de bank verschuldigde opeisbaar is, doch nog niet is voldaan, onvoorwaardelijk en onverwijld aan de bank als eigen schuld te zullen voldoen hetgeen de bank volgens haar mededeling van de debiteur te vorderen heeft, echter tot een maximum bedrag gelijk aan de inkoopprijs van de zaken voorzover die door de debiteur van of via de vennootschap zijn betrokken, die op de dag van voornoemde mededeling op het moment van dagafsluiting door de debiteur aanwezig zijn, en die aan de bank verpand zijn.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Algemene voorwaarden van zakelijke kredietverlening

Algemene voorwaarden van kredietverlening in de verhouding tussen kredietgever en zakelijke klant. De voorwaarden gaan uit van een kredietverschaffer die een bankvergunning heeft. Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Algemene voorwaarden kredietverlening particulier

Algemene kredietvoorwaarden in het verkeer tussen financier en client. Deze algemene voorwaarden kun je gebruiken bij de overeenkomsten die je op onze site kan vinden. Er staan veel aanvullende regels in die van toepassing kunnen zijn.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Rekening courant overeenkomst intercompany

Een overeenkomst die de onderlinge verhouding tussen verschillende BV's in rekening-courant regelt. De rekening-courantverhouding kan door de tijd fluctueren. Het staat dus niet op voorhand vast welke partij leningnemer is of leninggever. De rekening courant gebruik je voor de boeking van kleine of steeds terugkerende bedragen. In het geval van een langdurige lening kun je beter een aparte leningovereenkomst sluiten. Indien de stand van de rekening-courant niet hoger is dan 17.500 euro zal geen rente berekend worden. U moet zelf de maximale stand van de rekening-courant bepalen en de hoogte van de rente. Wil je in één keer alle zaken goed regelen tussen jou en je BV? Neem dan ons complete pakket met overeenkomsten voor maar € 49,-- excl BTW. Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Overeenkomst van zakelijke geldlening, achtergestelde lening

Overeenkomst voor een achtergestelde geldlening aangegaan met het oog op de zogenaamde Durkapitaalregeling (voorheen Tante Agaathregeling). Doel is het starten van een eigen bedrijf makkelijker te maken. De leningnemer is een natuurlijk persoon en een beginnend ondernemer. Leningnemer verplicht zich om met de ontvangen gelden slechts vermogensbestanddelen te financieren die behoren tot het (fiscaal) verplichte ondernemingsvermogen. Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Huurovereenkomst bedrijfsruimte tussen beheer en werk bv

Een pand dat in eigendom is bij de beheers bv wordt verhuurd aan de werkmaatschappij. Een schriftelijke huurovereenkomst is van belang om ook naar derden de verhouding duidelijk te maken.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Akte van verpanding intellectuele rechten

De pandgever geeft een pandrecht op de intellectuele eigendomsrechten op software en halfgeleiderproducten, octrooien en andere kennis. De akte geeft een uitleg van wat wordt verpand. Je moet dit zoveel mogelijk aanvullen met exacte omschrijvingen zoals versienummers, octrooinummers en dergelijke. De verpanding ziet ook op toekomstige verbeteringen aan bijvoorbeeld de software.Lees meer

€22.99,-
ModelModumenten
Overeenkomst voor fotomodel fotografie produkties

Overeenkomst tussen een fotomodel en een reclamebureau. Je kan de overeenkomst ook aanpassen als je als fotograaf zonder reclamebureau, rechtstreeks werkt met een model.Lees meer

€22.99,-
ModelModumenten
Exploitatie overeenkomst speelautomaat

Overeenkomst voor het exploiteren van speelautomaten. De eigenaar van de speelautomaat plaatst deze bij een cafe of andere horecagelegenheid. U moet zelf de verdeling van de omzet afspreken en de looptijd van de overeenkomst bepalen.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Incasso-overeenkomst

De incasso-overeenkomst bepaalt de verhouding tussen het incassobureau en de ondernemer die zijn vorderingen uit handen geeft. Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Algemene voorwaarden voor dienstverlening door een maatschap

Algemene voorwaarden voor dienstverlening door een maatschap. De voorwaarden geven aan dat de maatschap zich als geheel verbindt bij opdrachten. De opdrachten kunnen alleen worden aanvaard door leden van de maatschap. Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Borgstelling door DGA voor lening bv

Overeenkomst tussen de DGA en de BV. De DGA stelt zich garant voor een krediet dat de BV aangaat bij een kredietverschaffer. Omdat de DGA met deze borgstelling een risico loopt, ontvangt hij een vergoeding. De borgsteller verplicht zich borg te stellen voor de nakoming door de BV van de onderliggende verbintenis (leningsovereenkomst).Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Akte van verpanding belastingteruggave

Dit is een pandakte waarbij een vordering op de Ontvanger Rijksbelastingen aan pandnemer wordt verpand. Bij een eventuele teruggave van belastingen zoals BTW of VPB wordt deze aan de pandnemer uitgekeerd.Lees meer

€22.99,-
ModelModumenten
Overeenkomst borgstelling door zakelijke borg

De borgtocht is een zekerheid waarbij de borg zich garant stelt voor de schulden van een ander. De akte verplicht de borg op eerste verzoek van de schuldeiser aan zijn verplichtingen te voldoen. De administratie van de schuldeiser is het bewijs van het bestaan van de schuld. Een borgstelling bij geldlening kent drie partijen: - de gelduitlener of kredietverstrekker - de geldlener - de borg die borg staat voor de geldlener en eventueel betaalt aan de gelduitlener. In het zakelijke verkeer is het gebruikelijk een vergoeding te betalen voor een borgstelling. De borgsteller neemt namelijk een financieel risico door zich borg te stellen. Deze overeenkomst bedingt een sterke positie voor de kredietverstrekker. Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Algemene voorwaarden van verpanding

Algemene voorwaarden van verpanding zoals die ten grondslag liggen aan de pandovereenkomsten. De algemene voorwaarden bepalen de wijze waarop het pandrecht is ingekleed.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Akte van verpanding bedrijfsuitrusting

Via deze overeenkomst wordt de complete bedrijfsuitrusting verpand aan de kredietgever. De verpanding is een sterke zekerheid voor de Kredietgever. Die heeft in deze overeenkomst ook een sterke positie op punten als bewijsrecht.Lees meer

€22.99,-
ModelModumenten
Akte van verpanding inventaris vervoermiddelen en voorraden

De kredietnemer geeft alles wat hij in zijn bedrijf heeft in zekerheid. Dit is een pandovereenkomst waarbij de pandgever alle inventaris, voertuigen en voorraden in zekerheid overdraagt. Lees meer

€22.99,-
ModelModumenten
Koopovereenkomst activa in een horeca onderneming

Overeenkomst waarbij de verkoper een horecabedrijf verkoopt. Het gaat om de verkoop van een compleet café, hotel, snackbar of andere horecagelegenheid. Dat wil zeggen dat alles wordt overgenomen, zoals de naam, de inventaris en de voorraden. Een voorwaarde voor de overname is dat de huurder de huur van de zaak over kan nemen. In een bijlage moet u zelf een lijst maken van de zaken die in deze verkoop meegaan zoals inventaris, voorraden en dergelijke.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Volmacht om specifieke betalingen te verrichten

Volmacht aan gevolmachtigde om specifieke betalingen te verrichten. De volmacht gaat uit van een volmachtgever die een rechtspersoon is, maar dit is eenvoudig aan te passen voor een particulier.Lees meer

€18.15,-
ModelModumenten
Franchiseovereenkomst (uitgebreid)

In deze overeenkomst is een franchiseformule vastgelegd. De franchisegever heeft een zeer sterke positie in deze overeenkomst. Het is een uitgebreide franchiseovereenkomst voor bijvoorbeeld een keten van winkels/bedrijven. Het gaat onder andere uit van een uitgewerkte formule voor franchise en handboeken en dergelijke.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Overeenkomst auto van de zaak

Overeenkomst waarbij door werkgever een bedrijfsauto ter beschikking wordt gesteld aan werknemer. Dit document is de feitelijke ter beschikking stelling van de auto. Hiermee gaat de werknemer de verplichtingen aan. Op een apart formulier, dat bij dit contract zit moeten ook de feitelijke gegevens over de auto worden ingevuld. Zoals merk, type en nummers. Het is heel belangrijk om deze overeenkomst te sluiten. Er staan bijvoorbeeld bepalingen in dat de auto moet worden ingeleverd bij langdurige ziekte of disciplinaire straffen. Ook is hiermee duidelijk welke risico's nog voor rekening van de werknemer komen.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Financial lease met koopoptie en een voortzettingsrecht

Financial lease overeenkomst waarbij de leasingmaatschappij een object (machine of ander kapitaalgoed) koopt. Dit object wordt aan de ter beschikking gesteld aan de lessee. Het object is voldoet aan de specifieke wensen van de lessee. Deze heeft hiervoor een overeenkomst met de leverancier gesloten. De leasovereenkomst is dus puur voor de fianciering. Lessee heeft de mogelijkheid om de machine na afloop van de overeenkomst in eigendom over te nemen. Naar keuze kan de overeenkomst ook verder lopen tegen een vast bedrag per maand.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Leaseovereenkomst onbepaalde tijd

Huurovereenkomst waarbij de lessee niet vooraf weet hoe lang hij een bepaald object wenst te gebruiken en de lessor bereid is om dit object voor lessee in eigendom te verkrijgen en ter beschikking te stellen. Fiscale motieven liggen aan deze overeenkomst anders dan bij financial lease niet ten grondslag, doch louter en alleen een economisch motief nl. het ontbreken van de financiele voorspelbaarheid.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Huurovereenkomst materieel

Huurovereenkomst om bedrijfsmaterieel te verhuren. Te gebruiken voor alle soorten apparaten, machines, steigers of andere goederen. De overeenkomst heeft geen einddatum. De goederen worden geleverd/geproduceerd door een fabrikant/leverancier. De verhuurder verhuurt de goederen aan de huurder. Deze is gehouden goed voor het materieel te zorgen. Ook zijn er bepalingen die de huurder verplichtingen opleggen over de wijze van inlevering. Voor bijzonder omstandigheden zoals eventueel beslag is ook een bepalingLees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Financial leaseovereenkomst auto

Leaseovereenkomst waarbij een personenauto in financial lease ter beschikking wordt gesteld aan lessee. De overeenkomst kent een maandelijks leasebedrag. Er is een koopoptie opgenomen om de auto over te nemen aan het einde van de leaseperiode. U moet zelf de gegevens van de auto en de bedragen invullen, alsmede de looptijd van de overeenkomst. In deze overeenkomst zijn ook de Algemene Voorwaarden voor financial lease van toepassing verklaard. Die moet u apart afnemen van onze website.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Algemene bepalingen financial lease

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de losse lease overeenkomsten in onze databank.Ze moeten dan ook nog apart worden afgesloten.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Financial leaseovereenkomst met verpanding object

Financial leaseovereenkomst waarbij lessee voorafgaand al eigenaar is van het object en de koopprijs daarvan niet zelf kan voldoen aan leverancier. Hij kan dit wel doen via betaling daarvan door Lessor dan wel via een geldlening van Lessor aan Lessee. In dit geval blijft lessee eigenaar van het object. De lessee verpandt het object aan de leasemij. Buiten dit contract zijn ook nog Algemene Voorwaarden voor Lease met verpanding van toepassing. Deze moet u nog apart downloaden.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Financial leasevoorwaarden zwaar materieel

Algemene voorwaarden die ten grondslag liggen aan financial leaseovereenkomsten. Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Financial leaseovereenkomst

Financial leaseovereenkomst waarbij in overleg tussen partijen en de leverancier besloten is tot de aankoop van het object. De Leasemaatschappij koopt het object en stelt dat ter beschikking aan de lessee. Er is een koopoptie aan het einde van de leaseperiode. U moet zelf invullen wat het object is, waar het wordt verzekerd en wat de leaseprijs is. Bij deze overeenkomst horen Algemene Voorwaarden Financial Lease, die u apart moet afnemen van onze site.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Algemene Voorwaarden Operational Lease

Een algemene uitgebreide overeenkomst die de algemene voorwaarden bevat voor de lease. De overeenkomst is ruim opgezet en kan voor ieder te leasen object gebruikt worden. U moet dit zelf invullen. Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Akte van verpanding aandelen op naam

De pandgever geeft zijn aandelen op naam (in een bv) in zekerheid. De bv moet als vennootschap mede ondertekenen. Lees meer

€22.99,-
ModelModumenten
Bestuurdersovereenkomst tussen bestuurder en organisatie

Lid zijn van het bestuur van een organisatie is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dat is een open deur, maar hoe geef je het vorm. Deze overeenkomst sluit je tussen een bestuurder en de vereniging of stichting. Je legt vast voor hoe lang de bestuurder zich verbindt, wat de verplichtingen over en weer zijn. Wat je zelf moet regelen in deze overeenkomst De gegevens van de bestuurder, eventuele functie, de gegevens van de organisatie. Daarnaast zijn er wat keuzes, zoals een eventuele vergoeding per vergadering.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Verbouwingsovereenkomst

Deze overeenkomst is bedoeld voor het verbouwen van een woning met een vaste aanneemsom. Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Brief voorstel betalingsregeling na incassodreiging

Na ontvangst van een incassodreiging verzoekt u om een betalingsregeling. U ontkent niet dat u het geld moet betalen.Lees meer

€18.15,-
ModelModumenten
HRM Juridisch Compleet

Een grote verzameling van juridische documenten. Niet alleen alle varianten van arbeidsovereenkomsten, maar ook allerhande algemene regelingen die je in jouw bedrijf wilt hebben. Dat aangevuld met een reeks juridische voorbeeldbrieven. Die komen goed van pas als je een keer met spoed iemand op non actief moet zetten bijvoorbeeld. Neem je dit hele pakket in één keer af? Dan betaal je de prijs die je normaal al voor 3 contracten kwijt zou zijn.Lees meer

€95.59,-
ModelModumenten
Kostgeldovereenkomst

De kostgeldovereenkomst regelt welk bedrag er per maand aan kostgeld betaald moet worden. In de overeenkomst staat wat de kostganger hiervoor ontvangt en wat de taken van de kostganger zijn. De overeenkomst gaat uit van een relatie tussen de kostganger en de kostgever. Met een kostgeldovereenkomst kan je aan de buitenwereld laten zien dat er betaald wordt voor het wonen. Ook is daardoor duidelijk dat de kostganger, bijvoorbeeld een kind, zijn eigen kamer en spullen heeft. De andere zaken zijn niet van de kostganger, hij/zij betaalt voor het gebruik. Lees meer

€22.99,-
ModelModumenten
Vereniging Compleet, pakket overeenkomsten voor vereniging

Als je eenmaal statuten hebt dan is je vereniging juridisch gezien nog niet af. Het is verstandig om de werkwijze van de vereniging vast te leggen in een Huishoudelijk Reglement. Daarin regel je alle lopende zaken. Het grote voordeel is dat je het zelf makkelijk kan aanpassen, je hoeft niet langs de notaris. Er zijn modelnotulen om de belangrijkste besluiten van de ALV vast te leggen. Hoe ga je om met declaraties? Ook daarvoor bevat het pakket een handige voorbeeldregeling. Misschien gaan er ook wel mensen werken voor de vereniging. Bijvoorbeeld vrijwilligers of studenten en scholieren die een stageplek zoeken. Je kan eenvoudig de overeenkomsten gebruiken in dit pakket. Ga je nog een stapje verder, dan hebben we ook een arbeidsovereenkomst voor een directeur opgenomen. Met de daarbij behorende bestuursbesluiten. Kortom je bent helemaal compleet voorzien van alle juridische documenten die je de komende jaren nodig hebt om jouw vereniging optimaal te laten functioneren.Lees meer

€95.59,-
ModelModumenten
Verzoekschrift termijnstelling aanvaarding erfenis

Een erfgenaam wil niet meewerken aan de afhandeling van de erfenis. Door geen besluit te nemen over het al dan niet aanvaarden van de erfenis kan deze niet worden afgerond. Er is een patstelling ontstaan. In eerste instantie kan je een brief sturen, een gratis model staat in onze databank. Maar als ook dat niet helpt kan je een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Je hebt daar geen advocaat of notaris voor nodig. Je kan het gewoon zelf. Vul de gegevens die je nodig hebt in en dien het verzoekschrift in.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Notulen besluit Algemene Ledenvergadering wijzigen statuten

Om statuten te wijzigen moet je een besluit nemen. De manier waarop dat besluit moet worden genomen staat in de oude statuten. Bij een vereniging moet dat besluit altijd worden genomen door de Algemene Ledenveragdering ALV. Dat is het orgaan dat dergelijke besluiten neemt. Het besluit moet in de notulen zijn vastgelegd. Daarbij wijst de ALV ook het bestuur aan om het besluit verder vorm te geven. Het bestuur is ook gemachtigd om te tekenen bij de notaris.Lees meer

€22.99,-
ModelModumenten
Privacy en Cookie verklaring

Iedere website moet zich houden aan bepaalde wettelijke regels voor het waarborgen van de privacy van de bezoekers. Ook moet er een uitleg zijn over het gebruik van Cookies. Dit is een gecombineerde Privacy- en Cookieverklaring, ook wel Privacy Statement genoemd. Een verplicht onderdeel van iedere website. Het document is opgesteld in begrijpelijk Nederlands. Je moet zelf de naam van de organisatie/website aanpassen. Bevat regels waaraan de organisatie die de website beheert zich zal houden. Regels over gebruik van persoonsgegevens, cookiebeleid en de mogelijkheid om inzage te hebben in de eigen gegevens. Let wel de verklaring moet wel overeenstemmen met de technische werkelijkheid. Het kan zijn dat je ook nog wettelijk verplicht bent om een registratie te doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dat kan je via een online tool doen op hun website.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Overeenkomst van overdracht intellectuele eigendom

De overdracht door de maker/eigenaar van een een auteursrecht moet van de wet schriftelijk plaatsvinden. In deze overeenkomst moet u zelf bepalen welk auteursrechtelijk werk wordt overgedragen. Ook moet u zelf aangeven of hier een aparte vergoeding voor wordt betaald. In de overeenkomst is ook een bepaling opgenomen waarmee de auteur afziet van zijn zogeheten persoonlijkheidsrechten. Dat is het recht op naamsvermelding en het recht zich tegen wijziging te verzetten. U kunt deze bepaling ook schrappen.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Brief verhuurder achterstallig onderhoud

Je klaagt al geruime tijd over achterstallig onderhoud. De verhuurder doet er echter niets aan. Dit is een de laatste brief aan de verhuurder over dit achterstallig onderhoud. Na eerder verzoek om onderhoud uit te voeren. Je kondigt aan dat je over zal gaan tot een eenzijdige huurverlaging. Je moet zelf aangeven welk onderhoud nog moet plaatsvinden.Lees meer

€18.15,-
ModelModumenten
Overeenkomst voor verkoop/koop van aandelen in een BV

Overeenkomst inzake voorwaarden en bedingen waaronder verkoop/koop van aandelen in een besloten vennootschap plaatsvindt. Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Juridische fusieovereenkomst

Fusieovereenkomst waarbij twee partijen besluiten tot een juridische fusie. Uiteindelijk krijgt dit de vorm dat een van de partijen als verkrijgende vennootschap optreedt. Het betreft een fusie tussen twee ondernemingen.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Overbruggingskrediet in rekening-courant (i.v.m. aankoop woning)

Overbruggingskrediet wordt verstrekt bij de aankoop van een nieuw huis waarbij op dat moment het bestaande eigen huis nog niet is verkocht, althans de verkoopopbrengst nog niet is ontvangen. Het eventuele gat dat tussen financiering nieuwe en bestaande woning ontstaat wordt met deze financiering overbrugt.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Overeenkomst doorlopend krediet (standaard)

Standaard doorlopend kredietovereenkomst voor particuliere kredietverlening. Deze overeenkomst is gebaseerd op de Algemene kredietvoorwaarden particuliere kredietverlening. Bijzonder aspect is dat mede afhankelijk van administratieve mogelijkheden kredietorganisatie gekozen kan worden uit twee vormen van kredietaflossing. Indien gewenst kan de met het krediet aangeschafte zaak tot meerdere zekerheid worden verpand.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Privacy en Cookie verklaring

Iedere website moet zich houden aan bepaalde wettelijke regels voor het waarborgen van de privacy van de bezoekers. Ook moet er een uitleg zijn over het gebruik van Cookies. Dit is een gecombineerde Privacy- en Cookieverklaring, ook wel Privacy Statement genoemd. Een verplicht onderdeel van iedere website. Het document is opgesteld in begrijpelijk Nederlands. Je moet zelf de naam van de organisatie/website aanpassen. Bevat regels waaraan de organisatie die de website beheert zich zal houden. Regels over gebruik van persoonsgegevens, cookiebeleid en de mogelijkheid om inzage te hebben in de eigen gegevens. Let wel de verklaring moet wel overeenstemmen met de technische werkelijkheid. Het kan zijn dat je ook nog wettelijk verplicht bent om een registratie te doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dat kan je via een online tool doen op hun website.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Basiscontracten voor een BV meer dan 10 documenten

Voor een BV of een Holding en een werkmaatschappij heeft u een set aan basisdocumenten nodig. Dit pakket bevat de belangrijkste contracten, notulen en leningsovereenkomsten. Met dit pakket bent u juridisch voor een lange periode gedekt.Lees meer

€71.39,-
ModelModumenten
Instemmingsverklaring uitstel opstellen jaarstukken

Hiermee verklaren de aandeelhouders voor een bepaald boekjaar in te stemmen met de afwijking van de voorschriften die gelden voor de opstelling, publicatie en controle van de jaarstukken.Lees meer

€18.15,-
ModelModumenten
Oprichting joint venture overeenkomst

Joint venture overeenkomst waarbij twee aandeelhouders in twee ondernemingen die elk min of meer in dezelfde branche actief zijn besluiten om beide ondernemingen in te brengen in een gezamenlijk op te richten nieuwe vennootschap. Partijen spreken in deze overeenkomst tevens af op welke de wederzijdse belangen en inbrengen moeten worden gewaardeerd zonder dat sprake is van over- of onderbedeling.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Overname van A tot Z meer dan 10 contracten

Een overname of fusie van een bedrijf bestaat uit verschillende stappen. Het begint met een geheimhoudingsverklaring en eindigt met een levering van de onderneming. Met dit pakket heeft u alle documenten voor het hele traject van de koop of verkoop van een onderneming in een koop bij elkaar. Er is in het pakket een checklist voor de zaken die u moet onderzoeken, een geheimhoudingsovereenkomst, een koopovereenkomst voor een onderneming. Lees meer

€95.59,-
ModelModumenten
Samenwerkingsovereenkomst in de bouw

Samenwerkingsovereenkomst tussen bouwbedrijven. In het zicht van de gunning van een bepaald project zullen zij samenwerken in een samenwerkingsverband. Dit zal in stand blijven voor de duur van de realisering van het project. In gezamenlijk overleg zullen ten behoeve van het werk een of meerdere opzichters worden aangewezen.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Stichting Compleet, pakket overeenkomsten voor stichting

Als je eenmaal statuten hebt dan is je stichting juridisch gezien nog niet af. Het is verstandig om de werkwijze van de stichting vast te leggen in een Huishoudelijk Reglement. Daarin regel je alle lopende zaken. Het grote voordeel is dat je het zelf makkelijk kan aanpassen, je hoeft niet langs de notaris. Hoe ga je om met declaraties? Ook daarvoor bevat het pakket een handige voorbeeldregeling. Misschien gaan er ook wel mensen werken voor de stichting. Bijvoorbeeld vrijwilligers of studenten en scholieren die een stageplek zoeken. Je kan eenvoudig de overeenkomsten gebruiken in dit pakket. Ga je nog een stapje verder, dan hebben we ook een arbeidsovereenkomst voor een directeur opgenomen. Met de daarbij behorende bestuursbesluiten. Kortom je bent helemaal compleet voorzien van alle juridische documenten die je de komende jaren nodig hebt om jouw stichting optimaal te laten functioneren.Lees meer

€71.39,-
ModelModumenten
Brief KvK deponering aansprakelijkheidsverklaring ex art 403 BW

Brief met de deponering van een aansprakelijkheidsverklaring ex art. 2:403 lid 1 sub f BW. Hiermee verklaart de moedermaatschappij dat zij zich hoofdelijke aansprakelijk stelt voor schulden van haar dochter. Lees meer

€18.15,-
ModelModumenten
Overeenkomst bewaarneming goederen

Overeenkomst om de verhouding bij tijdelijke opslag of stalling van goederen te regelen. Het contract voorziet in algemene regels. U moet zelf zaken invullen als bewaartermijn en tarief. Indien u dat wenst kunt u een bijlage met de in bewaring gegeven goederen opmaken.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Afstand van pandrecht overeenkomst

Een akte of overeenkomst waarmee de pandhouder afstand doet van zijn pandrechten. De verklaring kan van belang zijn voor eventuele andere kredietverschaffers. Met de verklaring wordt een eerder afgegeven pandrecht opgeheven.Lees meer

€22.99,-
ModelModumenten
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Uitgebreide arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het model bevat alternatieve teksten. Het model bevat veel bepalingen die voor een werkgever belangrijk zijn. Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Vaststellingsovereenkomst voor vertrekstimuleringsregeling

Vaststellingsovereenkomst bij het einde van het dienstverband met een Sociaal Plan. In dit geval is de werknemer in het kader van een reorganisatie boventallig verklaard. Werknemer heeft besloten om te kiezen voor de vertrekstimuleringsregeling in overeenstemming met het sociaal beleidsplan. Je moet op grond van de afgesproken formule zelf uitrekenen hoe hoog de eenmalige vergoeding is. Uit de loonadministratie moeten nog de openstaande verplichtingen blijken. Deze bedragen hoeven niet exact in de overeenkomst opgenomen. Als je de arbeidsovereenkomst niet beeindigt in het kader van een sociaal plan, maar in een reguliere situatie, dan moet de je andere overeenkomst van onze site gebruiken.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Aanvulling arbeidsovereenkomst met provisieregeling

Deze bepalingen kunnen worden opgenomen in een bestaande arbeidsovereenkomst, direct na de bepaling van het salaris. Je geeft hiermee een bonus bij het behalen van bepaalde doelstellingen.Lees meer

€22.99,-
ModelModumenten
Arbeidsovereenkomst directeur stichting

Arbeidsovereenkomst tussen een stichting en een directeur van deze stichting. In deze arbeidsovereenkomst worden alle aspecten geregeld inclusief de bijzondere voor een directeur. De overeenkomst is redelijk uitgebreid, je kunt dus bepalingen schrappen. Zo is er sprake van een vergoeding voor pensioen, een lease-auto en andere zaken. Je kunt die artikelen verwijderen. Je moet ook als bestuur goed nadenken over de bevoegdheden van de directeur. In dit model kan de directeur zelf het personeelsbeleid voeren. Ook kan hij de stichting vertegenwoordigen naar buiten en verbinden tot een bepaald maximum. Er is ook opgenomen dat de directeur bij de bestuursvergaderingen aanwezig is zonder beslissingsbevoegdheid. Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Arbeidsovereenkomst voor wisselende werktijden

Standaard arbeidsovereenkomst te gebruiken bij werk met mogelijk gebroken dienst en afwijkende werktijden. Denk hierbij werknemers in de aan horeca of buschauffeur. Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Stageovereenkomst met opleidingsinstelling als partij

Overeenkomst waarbij een stagiair voor een bepaalde periode door het opleidingsinstituut bij een organisatie wordt geplaatst voor het volgen van een stage. Die organisatie kan zowel een profit als een non profitinstelling zijn. De overeenkomst is ook te gebruiken voor een maatschappelijke stage. Gedurende de stage blijft de stagiair student van de betrokken opleiding. Je moet de gegevens van de stagepartijen invullen. Ook is het de bedoeling dat naast deze formele overeenkomst iets van een stageplan wordt geschreven. Dat kan je dan als bijlage bij deze overeenkomst voegen.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Standaard voorwaarden detachering

Standaardvoorwaarden detachering met bepalingen over de detacheringwerkzaamheden, het opnemen van vakantie, de begeleidingsgesprekken, de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever, de vergoedingen en betaling en de duur.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Arbeidsovereenkomst minmaxcontract

Arbeidsovereenkomst waarbij partijen een arbeidsovereenkomst aangaan maar zo flexibel mogelijk willen zijn over de arbeidsuren. Min Max contract. De werkgever heeft het recht met betrekking tot de uren boven het minimum aantal tot het vermelde maximum de werknemer werkzaamheden op te dragen. De dagen en uren waarop gewerkt moet worden, zullen door de werkgever in overleg met de werknemer wekelijks worden vastgesteld. Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Arbeidsovereenkomst met statutair directeur van een BV

Arbeidsovereenkomst voor een statutair directeur. Deze regelt uitgebreider dan een normale arbeidsovereenkomst zaken zoals de geheimhouding. Er is een keuzelijst met mogelijke extra vergoedingen zoals tantieme, opties en dergelijke. Ook is er een ruimere bepaling over de vergoeding bij de eventuele ontbinding. Er staat een bepaling in dat de werkgever zorgt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een bepaling voor een aansprakelijkheidsverzekering als bestuurder. Deze kun je natuurlijk ook schrappen. Je moet de overeenkomst zelf op maat maken. In artikel 4 van deze overeenkomst staan een aantal suggesties voor aanvullingen op het loon. De overeenkomst bevat enkele bepalingen die voorzien in wijzigingsmogelijkheden bij wijziging van de fiscale regelgeving. Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (projectduur)

Arbeidsovereenkomst voor de duur van werkzaamheden/project. De duur van het project of de werkzaamheden moet duidelijk worden omschreven. Er mag geen onduidelijkheid zijn over wanneer het project en dus de arbeidsovereenkomst is afgerond. Ook is van belang wie dit bepaalt. Deze overeenkomst is aangepast aan het nieuwe ontslagrecht. Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Oproepovereenkomst

Overeenkomst waarbij de werknemer in dienst treedt bij de werkgever voor bepaalde tijd. De werknemer heeft slechts recht op loon indien en voorzover hij werkzaamheden voor de werkgever heeft verricht. De werkgever moet de werknemer oproepen voor werk. De werknemer ontvangt een salaris per uur. Over dat salaris is ook vakantiegeld verschuldigd. U moet zelf een omschrijving van de werkzaamheden invullen en een uurloon bepalen. Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Aanvulling arbeidsovereenkomst voor thuiswerk en telewerk

Werknemers kunnen in het kader van het Nieuwe Werken steeds vaker (ook) thuis werken. Deze aanvulling op de arbeidsovereenkomst bevat bepalingen die van belang zijn. Ook sinds de invoering van de Werkkostenregeling kun je nog deze aanvulling gebruiken. Je kunt namelijk voor ARBO aanpassingen naast de WKR een investering doen in de thuiswerkplek. Bovendien bevat de aanvulling bepalingen waarmee jij als werkgever bepaalde rechten hebt. Zo heeft de werkgever het recht de thuiswerkplek te controleren. Ook moet de werknemer instemmen met eventuele inspectie door de Inspectiedienst SZW (voorheen arbeidsinspectie). Lees meer

€22.99,-
ModelModumenten
Overeenkomst beeindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Vaststellingsovereenkomst (ook beeindigingsovereenkomst) voor het beeindigen van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Arbeidsovereenkomst directeur vereniging

Arbeidsovereenkomst tussen een vereniging en een directeur van deze vereniging. In deze arbeidsovereenkomst worden alle aspecten geregeld inclusief de bijzondere voor een directeur. De overeenkomst is redelijk uitgebreid, je kunt dus bepalingen schrappen. Zo is er sprake van een vergoeding voor pensioen en andere zaken. Je kunt die artikelen verwijderen. Je moet ook als bestuur goed nadenken over de bevoegdheden van de directeur. In dit model kan de directeur zelf het personeelsbeleid voeren. Ook kan hij de vereniging vertegenwoordigen naar buiten en verbinden tot een bepaald maximum. Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Huishoudelijk reglement vereniging

In een huishoudelijk reglement kun je flexibel alles regelen. Het is een aanvulling op de statuten van de vereniging. Het voordeel is dat het bestuur deze regels ook zelf kan aanpassen. Je hoeft dan niet eerst naar een dure notaris. Met dit reglement kun je de vereniging zelf vorm geven. In het model staan veel zaken geregeld. Het zal eerder te ruim zijn dat krap. Je kunt de bepalingen eenvoudig schrappen. Het reglement geeft je de regels om besluiten te nemen. Hoe bepaal je samen wat je gaat doen. Wie kan er op welke manier lid worden? De inhoud van die besluiten moet de algemene ledenvergadering en/of soms het bestuur nemen. De wijze waarop de besluiten worden genomen staat in dit reglement.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Tijdelijke huurovereenkomst te koop staande huurwoning Leegstandwet

Tijdelijke huurovereenkomst voor huurwoningen die te koop staan. Nadat de vaste huurder is vertrokken besluit de verhuurder de woning te verkopen. In de periode totdat de woning is verkocht zal deze tijdelijk worden verhuurd. Deze tijdelijke verhuur is mogelijk op grond van de Leegstandwet. Die wet heeft wel een aantal verplichtingen. De verhuurder moet een vergunning aanvragen bij de gemeente. Bij de vergunning zal de gemeente de maximale huurprijs vaststellen. Zonder deze vergunning kan dit contract niet opgesteld. Overeenkomst voor minimaal zes maanden, opzegtermijn voor huurder van 1 maand en verhuurder van 3 maanden. Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Overeenkomst gedeelde eigendom roerende zaak

Dit contract regelt tussen twee mensen (maar je kan het zelf aanpassen naar meer) hoe de verhouding is als ze samen iets bezitten. Je regelt de verhouding van de eigendom (als percentage) en de verhouding waarin je de kosten wilt delen. Vervolgens regel je hoe bepaalt wordt dat er kosten voor bijvoorbeeld onderhoud gemaakt worden. Een belangrijke bepaling is ook wat jullie doen als er schade ontstaat. Dat kan schade zijn aan jullie gemeenschappelijk bezit, of schade die bij iemand anders ontstaat. Uiteindelijk regel je hoe je weer uit elkaar kan gaan.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Overeenkomst beeindiging en liquidatie VOF

Jullie hebben besloten om helemaal te stoppen met de VOF. Geen van de deelnemers aan de vennootschap wil deze voortzetten. Dat wil zeggen dat jullie moeten regelen hoe jullie uit elkaar gaan. Er moet een eindbalans opgemaakt, schulden en bezittingen in kaart gebracht. Dan regelen jullie de betaling, wie verantwoordelijk is voor het uitschrijven bij de KvK. Wat je zelf moet regelen in deze overeenkomst De namen van de vennoten, dat zijn er hier twee, maar je kan eenvoudig personen toevoegen. De gegevens over de vennootschap. De wijze van betaling en verdeling van activa en geld. Jullie moeten ook besluiten of jullie nog iets willen regelen over toekomstige concurrentie van de oude VOF. Besluiten of jullie nog een bedrag reserveren voor vorderingen die pas later bekend worden.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Notulen AvA Aandeelhoudersbesluit turboliquidatie BV

De wet kent de mogelijkheid om een BV zonder baten per direct op te heffen (artikel 2:19 lid 4 BW). Je moet dus een balans zonder bezittingen hebben om dit besluit te kunnen nemen. De BV moet zoveel mogelijk de bekende schuldeisers hebben betaald. Zorg dus ook dat je alle lopende contracten hebt opgezegd, zoals huurovereenkomsten en dergelijke. Voor het aandeelhoudersbesluit moet je zorgen dat de balans is opgeschoond. Kijk in de statuten of er nog bijzondere verplichtingen zijn bij het nemen van dit besluit. De notulen gaan uit van een BV met slechts één aandeelhouder, of in ieder geval van unanimiteit.Lees meer

€22.99,-
ModelModumenten
Huurovereenkomst kantoorruimte

Zakelijke verhuur van kantoorruimte. Zeer uitgebreid huurcontract voor de huur van kantoorruimte en andere bedrijfsruimte die valt onder artikel 7:230 BW.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Meewerkovereenkomst tussen echtgenoten

Deze meewerkovereenkomst voorziet in de afspraken tussen twee echtgenoten die samen in een zaak werken. De overeenkomst is van toepassing voor ondernemers in de IB sfeer. De overeenkomst heeft als bijzonder bepaling dat deze eindigt in geval van echtscheiding.Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Nulurenovereenkomst 0 uren overeenkomst

Overeenkomst waarbij wel een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. Het aantal uren is minimaal 0 en er is geen maximum afgesproken. Er staat wel vast in welke functie de werknemer werkt. De overeenkomst kan voor een bepaalde tijd zijn afgesproken of voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst mag wettelijk maar voor zes maanden op deze manier bestaan. Hierna is het minimale aantal uren dat betaald moet worden gelijk aan het gemiddelde aantal uren in de laatste drie maanden. Lees meer

€35.09,-
ModelModumenten
Stageovereenkomst

De overeenkomst tussen de stagiair en de organisatie waar deze stage gaat lopen. De overeenkomst heeft een door u te bepalen duur. U moet zelf een omschrijving van de stage opstellen en duur en vergoeding bepalen. De stage kan tussentijds worden beeindigd. Lees meer

€22.99,-