LegalWise Advies Abonnement

Het abonnement LegalWise Advies wordt gekozen door relaties, die regelmatig behoefte hebben aan juridische ondersteuning maar vaak ook aanhikken tegen de hoogte of onvoorspelbaarheid van de kosten.

Al het juridisch advies voor een vaste prijs per maand

Het voordeel van het abonnement is, dat je doorlopend juridische ondersteuning verkrijgt voor een vast bedrag per maand. Naast het feit, dat de kosten voorspelbaar zijn, zijn ze bovendien gelijkmatig verdeeld in de tijd.

Wij willen met het abonnement LegalWise Advies voor een vaste prijs per maand de vaste juridische sparringpartner worden. Als eenmaal is gekozen voor het abonnement, zullen de kosten van juridische ondersteuning geen belemmering meer vormen om ons in te schakelen. Daardoor worden wij vaker en eerder ingeschakeld en dat werkt preventief. Bij een mogelijk aankomend juridisch probleem worden we bijvoorbeeld gevraagd een reactie te beoordelen en aan te vullen. Ook worden we bij nieuwe samenwerkingen gevraagd om een concept contract na te kijken of op te stellen. Zo kunnen we samen juridische problemen voorkomen en worden afspraken goed vastgelegd.

Werkwijze en start

Normaliter beginnen we met specifieke wensen van de klant. Vaak is er namelijk een aanleiding om een abonnement af te sluiten, bijvoorbeeld het herzien en completeren van contracten.

Gedurende de looptijd van het eerste jaar plannen we een legal audit in, waarin we de meest wezenlijke juridische zaken binnen de onderneming nalopen. Uit de legal audit komen zeker een aantal juridische aspecten, die aandacht zouden behoeven. Samen maken we dan voor het daarop volgende jaar een keuze uit de aandachtspunten, die op de vaste agenda worden geplaatst.

Vaste agenda van aandachtsgebieden

Het is de bedoeling dat we alle juridische onderwerpen binnen de onderneming periodiek extra aandacht geven. Het is de bedoeling om eens in de 5 jaar ieder belangrijk aandachtsgebied tegen het licht te houden. Daarmee houden we de onderneming juridisch gezond. Daarom maken we ieder jaar en in het eerste jaar vaak bij de legal audit een planning voor deze aandachtsgebieden voor het komende jaar of de komende jaren. Wij noemen dat de vaste agenda. Op de vaste agenda staan de juridische aspecten, die we het komende jaar in ieder geval gaan uitvoeren. Daarnaast kunnen uiteraard doorlopend alle actuele juridische vragen, kwesties en contracten aan ons worden voorgelegd.

Bij de meeste relaties komen de volgende aandachtsgebieden voor:

 1. Personeel en arbeid: Beoordelen of herzien arbeidscontracten, inclusief stagecontracten, nuluren- en min-maxcontracten, flexwerkers, uitzendkrachten, bedrijfsreglement en di-verse regelingen, zoals een ziekteverzuimregeling of leaseregeling of bonusregeling.
 2. Onderneming en structuur: Beoordelen of herzien juridische structuur en documenten daarover, zoals statuten, managementovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten en het regelen van wensen ten aanzien van volmachten en autorisaties. Ook het risico van bestuurdersaansprakelijkheid kan hierbij aan bod komen.
 3. Financiering en zekerheden: Beoordelen van de financieringen en het in kaart brengen van risico’s. Wij kunnen ook een Insolventiecheck doen om de gevolgen voor alle groepsmaatschappijen in te schatten in het geval een werkmaatschappij in financiële pro-blemen zou komen. Verder behoort ook een DGA-Risico-inventarisatie tot de mogelijk-heden, waarbij we tot aan het niveau van de DGA de risico’s van juridisch structuur en rekening courantverhoudingen en dwarsverbanden bij financieringen in kaart brengen en daar aanbevelingen voor doen.
 4. Overeenkomsten aan de verkoopkant: Wij controleren graag het hele verkoopproces van offerte, opdrachtbevestiging, de diverse soorten overeenkomsten met klanten en de al-gemene voorwaarden. Ook een webshop en het bestelproces kan daarbij worden beoor-deeld en herzien.
 5. Overeenkomsten aan de inkoopkant: Uiteraard controleren wij ook graag de overeen-komsten met de leveranciers, maar denk ook aan huurovereenkomsten of licentieover-eenkomsten met softwareleveranciers, waarmee jullie samenwerken.
 6. AVG/GDPR: De eisen op het gebied van de privacy zijn voor vele ondernemers wel dui-delijk maar vaak heel lastig in de praktijk te brengen. Wij helpen met de opzet en het on-derhoud van deze verplichtingen.
 7. Debiteurenbeheer: Wij zijn graag bereid om te helpen bij het verbeteren van het debiteu-renbeheer en het implementeren van een aangepaste strategie.
Wat valt er onder het LegalWise Advies Abonnement

Onder het abonnement vallen alle werkzaamheden, die wij op ons kantoor normaliter zouden uitvoeren, behalve procedures en complexe overnames, zoals:

 • Het beoordelen en opstellen van alle juridische documenten, zoals overeenkomsten, voorwaarden en andere juridische correspondentie.
 • Uitgebreide juridische ondersteuning per telefoon of email.
 • Het incasseren van vorderingen (in het buitengerechtelijke traject).
 • Een jaarlijks gesprek met een legal audit.
 • Gratis toegang tot onze uitgebreide modellendatabase.
 • Toegang tot onze documentengenerator met (op maat ontworpen) modelcontracten.
 • Informatie uit openbare registers, zoals die van de Kamer van Koophandel en het Kadaster.
Wat zijn de beperkingen
 • Juridische procedures zijn uitgesloten.
 • Ook complexe overnames, waarvoor een team van advocaten nodig is, zijn uitgesloten. Eenvoudige overnames behoren wel tot het abonnement.
 • Wij zijn thuis in de meeste rechtsgebieden waarmee ondernemingen en ondernemers te maken hebben, maar niet in alle rechtsgebieden en soms is specialistische kennis vereist, waarover wij niet beschikken. Op de website van Beks Advocaten staan de meeste van onze diensten beschreven.
 • Wij hanteren een fair use policy. De fair use policy voorziet in een regeling, waarbij een aanzienlijke overschrijding van het gemiddelde beroep op onze diensten zou kunnen leiden tot een bepaalde correctie.
 • Externe kosten zijn niet inbegrepen, behoudens beperkte en redelijke kosten van informatie-aanvragen uit de openbare registers van Kamer van Koophandel en Kadaster.
Fair use policy

Het uitgangspunt bij het abonnement is, dat je altijd een beroep op ons kantoor moeten kunnen doen zonder telkens een afweging te maken over de kosten. Die afweging maak je bij het al dan niet aangaan van het abonnement en daarna moet het geen belemmering meer vormen om kwesties aan ons voor te leggen. Wij willen je in het kader van het abonnement overal binnen onze mogelijkheden mee van dienst kunnen zijn, ook als het een keer een kwestie betreft van een holding of privé. Tegenover deze ruime opvatting over onze dienstverlening zijn wij genoodzaakt de omvang van de werkzaamheden wel enige mate binnen redelijke grenzen te houden en daarom geldt er een fair use policy. Die houdt in, dat wij bij een hoog beroep op onze diensten gerechtigd zijn tot een aanpassing van de overeenkomst, zodat de hoeveelheid werk in een redelijke verhouding komt blijft staan tot de overeengekomen vergoeding, het normale uurtarief en het gemiddelde gebruik van deze diensten.

Het zal geen afrekening achteraf op uurbasis zijn. De aanpassing kan pas plaatsvinden na een signalering van het hoge beroep op onze diensten. De aanpassing kan dan bestaan uit (een com-binatie van) het beperken van het beroep op onze diensten, verlenging van de abonnementsduur en/of verhoging van de prijs. Ook kan wellicht worden volstaan met een herverdeling van werkzaamheden in de tijd. Die correctie zal uiteraard altijd in overleg plaatsvinden.

Prijs

Wij bieden dit abonnement in beginsel aan voor € 495,00 exclusief BTW per maand per directeur of eigenaar of bij grotere ondernemingen, per manager van een managementteam.

Soms is er aanleiding om van de bovengenoemde prijs af te wijken, bijvoorbeeld aan de hand van de omvang en de juridische gezondheid van de onderneming of de verwachtingen van de werkzaamheden op korte termijn. Bij grotere ondernemingen bepalen we altijd in overleg hoe we omgaan met het managementteam en de prijs. Het uitgangspunt is dat we in overleg het team van mensen samenstellen dat ons zelfstandig zal benaderen. Daarop zal dan de prijs worden gebaseerd.

Looptijd 1 jaar en daarna maandelijks opzegbaar

Het abonnement begint met een minimale looptijd van een jaar en loopt daarna per kalendermaand door. Het abonnement kan tegen het einde van het eerste jaar of tegen het einde van iedere maand na het eerste jaar worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.

Vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat er ondanks de uitgebreid beschrijving nog vragen zijn. Het is immers een volstrekt andere manier van werken in de advocatuur. Plan direct een belafspraak in met één van onze advocaten.